องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล
                (๑) ถนน คสล.    จำนวน ๕๕ สาย         สภาพใช้งานได้ดี                                   
                (๒) ถนนลาดยาง จำนวน ๔ สาย          สภาพใช้งานได้ดี
       การไฟฟ้า
      ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ได้รับบริการด้านไฟฟ้าจำนวน ๑,๒๘๖  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
โดยประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าเกือบทุกครัวเรือน
        ระบบประปา
     ประชาชนในตำบลสำโรง ส่วนใหญ่ได้รับการบริการด้านการประปา จากการประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา  ๑,๒๘๖  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
      การโทรคมนาคม
โทรศัพท์สาธารณะ ประจำหมู่บ้าน   จำนวน ๓   แห่ง   และตู้โทรศัพท์สาธารณะ ๙ แห่ง
 
       แหล่งน้ำ   
        แหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลสำโรง มี ๕ แห่ง ดังนี้
๑) ลำห้วยอีหลอด   ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘   สภาพแหล่งน้ำ   ตื้นเขินมีน้ำเป็นบางช่วง
๒) ลำห้วยเสือเฒ่า   ไหลผ่านหมู่บ้านสำโรง        หมู่ที่ ๑     สภาพแหล่งน้ำ    ตื้นเขินเป็นบางช่วง
๓) ลำห้วยหินลาด    ไหลผ่านบ้านหินลาด          หมู่ที่ ๕     สภาพแหล่งน้ำ    ตื้นเขินเป็นบางช่วง
๔) ลำห้วยวังยาว      ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘    สภาพแหล่งน้ำ    ตื้นเขินเป็นบางช่วง
       แหล่งน้ำสาธารณะ ในตำบลสำโรงมีแหล่งน้ำสาธารณะที่สำคัญ ได้แก่
๑) ฝายเก็บกักน้ำ  จำนวน ๕ แห่ง
๒) ลำห้วย หนองน้ำและสระเก็บน้ำ จำนวน ๒๓ แห่ง
๓) บ่อบาดาล จำนวน ๓๐   แห่ง
๔) บ่อน้ำตื้น จำนวน ๑๑ แห่ง
๕) ประปาชนบท จำนวน ๙ แห่ง ทั้ง ๙ หมู่บ้าน