องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม
          องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง   มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย โดยนำเอาศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ มาผสมผสานกับวัฒนธรรมสมัยใหม่  ประชาชนในชุมชนมีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาและกฎระเบียบ
การศึกษา
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอบรมของรัฐ โดยไม่ขัดต่อพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการศึกษาได้ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจากการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติ และการดำเนินงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นบริการสาธารณะ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ต้องจัดและพัฒนาให้คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน ๖   โรงเรียน    และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน ๑ แห่ง
 
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนเด็กนักเรียน
(คน)
จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก(คน)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสำโรง
๑๑๐
 
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
                                                                                                            ข้อมูล     ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  
 
ชื่อโรงเรียน
อนุบาล(คน)
ป.๑ (คน)
ป.๒
(คน)
ป.๓
(คน)
ป.๔ (คน)
ป.๕ (คน)
ป.๖ (คน)
มัธยม
ตอนต้น
(คน)
มัธยม
ตอนปลาย
(คน)
รวมทั้งสิ้น(คน)
๑. ร.ร.บ้านสำโรง
๒๘
๒๐
๑๕
๒๗
๓๒
-
๑๔๗
๒. ร..ร.บ้านเหล่านกชุม
๑๖
-
-
๔๓
๓. ร.ร.บ้านหนองคลองดอนแดง
๓๗
๒๗
๒๖
๒๙
๒๕
๓๔
๒๙
๘๙
-
๒๙๖
๔. ร.ร.บ้านหินลาดนาดี
๓๖
๑๕
๑๓
๑๖
๑๓
๑๘
๑๘
-
-
๑๒๙
๕. ร.ร.บ้านหนองกาว
๑๗
-
-
-
๔๗
๖. ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา
-
-
-
-
-
-
-
๑๓๒
๑๕๒
๒๘๔

 
ด้านการศาสนา
        ประชากรในตำบลสำโรง จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน ๘ แห่ง คือ
๑.  วัดโพธิ์ชัย                ตั้งอยู่ที่ บ้านสำโรง                 หมู่ที่ ๑
๒.  วัดประชาสามัคคี        ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองกาว            หมู่ที่ ๒
๓.  วัดคลองไพบูลย์        ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนแดง              หมู่ที่ ๓
๔.  วัดสกุณาวาส            ตั้งอยู่ที่ บ้านเหล่านกชุม           หมู่ที่ ๔
๕.  วัดคลองบุรี              ตั้งอยู่ที่ บ้านหินลาด                หมู่ที่ ๕
๖.  วัดป่าสามัคคีธรรม      ตั้งอยู่ที่ บ้านสำโรงเหนือ          หมู่ที่ ๖
๗.  วัดคามวดี                ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองนาดี            หมู่ที่ ๘
๘.  วดคลองสินธุ์            ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองคลองใหญ่    หมู่ที่ ๗

ด้านการสาธารณสุข
      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงไม่มีโรงพยาบาล  แต่  สถานีอนามัยประจำตำบล ๑ แห่ง และ หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินอาสากู้ชีพ จำนวน ๑๐ นาย เพื่อบริการ ประชาชนส่วนใหญ่ไปใช้บริการได้โดยสะดวก
             
       
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
      ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     จำนวน   ๑    แห่ง