องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักโดยส่วนมากปลูกข้าวเหนียวในอดีตการปลูกข้าวปลูกเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มผลผลิตที่ได้เพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน และที่เหลือก็จะใช้แลกเปลี่ยนสินค้าอย่างอื่น หรือขายบ้างเล็กน้อย แต่ก็จะมีการทำไร่ ปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
อาชีพ/ไร่
ทำไร่
ทำนา
ทำสวนผลไม้
ทำสวนผัก
อื่น ๆ
สำโรง
๑๑๗
๒,๖๙๙
-
-
หนองกาว
๒๘
๑,๓๘๓
๔๙
-
๔๕
ดอนแดง
๑๒๘
๑,๓๑๓
-
-
-
เหล่านกชุม
๑๑๔
๘๙๔
-
-
หินลาด
๘๐๙
๑,๑๕๓
-
-
๑๕
สำโรงเหนือ
๑๘๕
๑,๘๓๒
๑๐
-
-
หนองคลองใหญ่
๓๗๓
๑,๘๖๗
-
-
๑๕
หนองนาดี
๑,๑๘๓
๑,๗๗๒
๑๑
-
-
หนองคลองเจริญ
๙๘๙
๑๓๙
-
-
-
รวม
๓,๐๗๖
๑๓,๙๐๒
๗๙
-
๗๘