องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
ทำเลที่ตั้งตำบล ตำบลสำโรงเป็น ๑ ใน ๑๒ ตำบลในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองสองห้อง      ติดกับทางหลวงหมายเลข ๒๓๐๑ หนองสองห้อง – บ้านไผ่
ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ตามถนนมิตรภาพระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร   ห่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนมิตรภาพ ๔๐๓ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต  ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วย อีหลอด บริเวณพิกัด  T C  ๕๔๒๕๓๗ ไปทางงทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงถนนสายบ้านหนองทุ่ม – สำโรง บริเวณพิกัด T C ๕๖๓๕๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา ผ่านลำห้วยทุ่งบ่อ บริเวณพิกัด T C ๕๗๒๕๒๑ ไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงถนนสายบ้านหนองคลอง – หินลาด บริเวณพิกัด T C ๕๗๘๕๒๙ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลำห้วยหินลาด ถึงถนนเข้าบ้านบริเวณชายป่าด้านทิศเหนือบ้านนาดี บริเวณพิกัด     T C ๕๙๕๕๔๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำห้วยผักตบ ตัดถนนสาย บ้านไผ่ – หนองสองห้อง  บริเวณ พิกัด T C ๖๐๗๕๓๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลำห้วยเสือเฒ่า  จดลำห้วยเสือเฒ่าด้านทิศใต้บ้านหนองเสี้ยว บริเวณ พิกัด T C  ๖๑๔๕๓๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทุ่งนา ถึงบริเวณชายป่าด้านทิศตะวันตก  บริเวณ พิกัด T C ๖๑๔๕๓๖  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตโคกลุงหย่อง สิ้นสุดที่ทางเข้าบ้านห้วยโป่ง  พิกัด T C ๖๓๗๕๔๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๔ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเข้าบ้านห้วยโป่ง  บริเวณพิกัด T C ๖๓๗๕๔๓ ไปทางทิศตะวันออเฉียงใต้ตามแนวถนนสายพัฒนาการ ถึงทางเข้าบ้านห้วยโป่งด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด T C ๖๔๓๕๔๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวชายป่าและทุ่งนาสิ้นสุดที่ถนนสายบ้านดอน-หนองแวงตอตั้ง บริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓.๘ กิโลเมตร
ทิศใต้              ติดต่อตำบลคึมชาด และตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสาย บ้านดอนแดง-หนอง แวงตอตั้ง บริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด T C ๖๒๗๕๐๖  ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสายบ้านไผ่ – หนองสองห้อง ถึงบริเวณชายป่าที่โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  ถึงบริเวณพิกัด T C ๖๑๐๔๙๙  ไปทางทิศใต้ตามแนวที่สาธารณะโรงเรียนศรีหนองกาว ถึงถนนสายบ้านไผ่ – หนองสองห้อง บริเวณพิกัด T C ๖๐๕๔๙๓  ไปทางทิศตะวันตกตามหนองอีด่าง ด้านทิศใต้ที่นาของ นายทองใส หลินศรี  ถึงทุ่งนา  บริเวณพิกัด  T C ๕๙๘๔๙๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวหนองน้ำด้านทิศตะวันตก  ถึงชายป่า  บริเวณพิกัด    T C  ๕๙๘๔๘๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทุ่งนา ถึงลำห้วยเสือเฒ่า บริเวณพิกัด T C ๕๘๓๕๐๐  ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยเสือเฒ่า บรรจบถนนสายบ้านสำโรง – โคกสูง   ที่สะพาน บริเวณพิกัด T C ๕๗๒๔๙๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลำห้วยอีหลอด  ถึงถนนสายบ้านหนองหว้า – สำโรง  บริเวณพิกัด  T C ๕๖๐๔๙๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเก่าสายวัดบ้านหนองหว้า – ที่นา  นายอำนวย  มุ่งเกิด  บริเวณพิกัด  T C ๕๕๖๔๙๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนนเก่า  สายหนองหว้า – หนองไทร –สำโรง   สิ้นสุดที่ลำห้วยอีหลอด  บริเวณพิกัด  T C ๕๓๖๕๒๔  รวมระยะทางทิศใต้ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
ทิศตะวันตก     ติดต่อตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยอีหลอด  บริเวณพิกัด T C ๕๓๖๕๒๔  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยอีหลอด  สิ้นสุดที่ลำห้วยอีหลอด  บริเวณพิกัด  T C ๕๔๒๕๓๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑.๘  กิโลเมตร
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีจำนวน  ๙  หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านสำโรง        ผู้ปกครอง นายสมหมาย  โคตรชาดา   ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองกาว   ผู้ปกครอง นายสงัด   นามลิวัลย์     กำนัน
หมู่ที่ ๓ บ้านดอนแดง     ผู้ปกครอง นายสมศักดิ์   พันธุ์ชาติ  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านเหล่านกชุม ผู้ปกครอง นายมูลทรัพย์  แก้วพรม      ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๕ บ้านหินลาด      ผู้ปกครอง นายสุรพงษ์    สำโรงพล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านสำโรงเหนือ ผู้ปกครอง  นายเกิดศักดิ์  วัฒนชูติกุล  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองคลองใหญ่ ผู้ปกครอง   นายแสวง  วงษ์บุราณ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองนาดี ผู้ปกครอง นายเฉลียว  กองเกิด  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองคลองเจริญ ผู้ปกครอง   นายชัยยัน  นันทอง  ผู้ใหญ่บ้าน
เนื้อที่ตำบล  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
บ้าน
พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)
อันดับ
พื้นที่การเกษตร (ไร่)
สำโรง
๔,๒๐๐
๒,๗๒๘
หนองกาว
๓,๒๑๐
๑,๔๘๓
ดอนแดง
๔,๗๑๐
๑,๕๖๑
เหล่านกชุม
๓,๐๐๐
๙๔๖
หินลาด
๑,๒๓๘
๑,๙๘๘
สำโรงเหนือ
๒,๓๒๐
๑,๙๐๙
หนองคลองใหญ่
๒,๓๒๘
๒,๒๘๕
หนองนาดี
๒,๕๑๒
๓,๐๗๕
หนองคลองเจริญ
๔,๒๗๐
๑,๑๖๐
          
จำนวนประชากรและครัวเรือน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากรทั้งหมด (คน)
ชาย
หญิง
รวม
จำนวนครัวเรือน
สำโรง
๓๗๖
๓๙๔
๗๗๐
๑๗๒
หนองกาว
๓๑๓
๓๓๓
๖๔๖
๑๕๕
ดอนแดง
๓๕๒
๓๓๑
๖๘๓
๑๕๒
เหล่านกชุม
๑๘๓
๒๐๕
๓๘๘
๙๒
หินลาด
๒๓๖
๒๓๒
๔๖๘
๑๐๒
สำโรงเหนือ
๓๗๐
๓๙๓
๗๖๓
๑๔๘
หนองคลองใหญ่
๓๗๕
๓๙๕
๗๗๐
๑๖๕
หนองนาดี
๓๘๙
๓๙๙
๗๘๘
๑๘๐
หนองคลองเจริญ
๒๖๒
๓๐๐
๕๖๒
๑๒๐
รวม
๒,๘๕๖
๒,๙๘๒
๕,๘๓๘
๑,๒๘๖