องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 
              ทางดี ดินดี มีงานทำ ก้าวล้ำการศึกษา ชาวประชาสามัคคี
              ทุกชีวีปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรม
                               น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ 
 
๑. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๓. พัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันโลกาภิวัตน์
๔. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการ
๕. พัฒนาระบบบริการสาธารณะ ระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
๗. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน