องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
กองสาธารณสุข

(ว่าง)
ผอ.กองสาธารณสุข ฯ

 
 
สิบเอกประดิทรรศณ์   ดาโสม
 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  


  นางรุ่งทิวา  หลินศรีวิเศษกุล  
  คนงาน