องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
กองการศึกษา

นางสาวจฏุรพักตร์  พลรักษา
ผอ.กองการศึกษาฯ
 
ไม่มีคำอธิบาย
นางแสงอรุณ  กาสี นางสาวทัศนีย์  สมอแข็ง
นักวิชาการศึกษา 
จพง.ธุรการ 
 
 
นางสาวจันทร์นะภา  แสนโคตร  นางสาวชลธิดา  ทุมสิงห์
(ว่าง)
 ครู คศ.1
                  ครู คศ.1 ครู คศ.1
 

(ว่าง) 
 นางกันยา  นาราษร์
ผู้ดูแลเด็ก
 ผู้ดูแลเด็ก