องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
กองช่าง

(ว่าง)  
ผอ.กองช่าง


นายพงษ์นุวัฒน์ เหล่าบัวดี

นายวัชรินทร์  พันธุ์ศิริ
นายช่างโยธา

เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง) 

 นายชัยญา สีหะคลัง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 

 
  (ว่าง) 
 
  คนงาน