องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวธนานัติ พลรักษา 
ผอ.กองคลัง

นางพรพิมล  สุขเพีย
นางชุติมณฑน์ คำมอนมาย
นางสาวสิรินภา  สกลหล้า
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ

 


นางกัญญาภัค โพธิขำ  
  ผช.จพง.การเงิน/บัญชี