องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นางสมพิศ  มุ่งเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวฐิตาภา  ชัยวงษ์
นางสาวศิริวรรณ  กล้าหาญ

นางสาวอัญชรี  กูลศรี

นิติกร
นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน


นางรุ่งรัตน์  ทางไธสง

พันจ่าเอกภาสกร  อัยจักร

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวญาณิศา  สิมศิริวัตร์
นายวิรัตน์  กองเกิด
ว่าที่ร้อยตรีธราวุธ  พงศ์พุฒินาท
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นักการ
คนงาน

 นายยุทธการ  แก้วพรม

 นายเอกชัย ถิ่นแสนดี
นายกิตติศักดิ์  กาพล
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์