องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

   
  -ว่าง-
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
  นายนพดล แก้วคุณ
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1491727
 
นางสมพิศ  มุ่งเกิด
นางสาวธนานัติ พลรักษา  นายจักรินทร์  สิงหะเมธา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-844-6449
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-319-6152
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.098-9130887
 
นางสาวจฏุรพักตร์  พลรักษา   (ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.062-591-4399
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข