องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  นายเกริกพงษ์  จันประทักษ์
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
  นายนพดล แก้วคุณ
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสมพิศ  มุ่งเกิด
นางสาวธนานัติ พลรักษา   -ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-844-6449
ผอ.กองกคลัง
โทร.093-319-6152
ผอ.กองช่าง

 
นางสาวจฏุรพักตร์  พลรักษา   (ว่าง)
ผอ.กองการศึกษาฯ
โทร.062-591-4399
  ผอ.กองสาธารณสุข