องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.

 
นายอำพร  ขามประไพร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-175-6228

นายสมาน  หันลุด นายอาร์คม  อ่อนอินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.084-238-1569


นายสายันห์  ประเสริฐ
นายคำจันทร์  สมอหมอบ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2

โทร.065-026-8334


นายอนุชา แวงสุข
นายสุทธินันท์  สำโรงพล
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5
โทร.099-232-5518
โทร.080-101-1233


นางฐิตาพร  สุขเพีย
นางเอ็มอร  มุ่งเกิด
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
โทร.098-661-3087
โทร.098-262-5180


นายสมโภชน์  แก้วพรม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
โทร.098-227-6472