องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางลัดดาวัลย์  สายสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-2299535
 

นายทองคำ  ทุมสิงห์
นางรักษชัย  กาพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-3877500
โทร.094-0698579
     

นางสาวกาญจนา  นารินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.065-8486437