องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางลัดดาวัลย์  สายสุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-2299535
 

นายทองคำ  ทุมสิงห์
 นางรักษาชัย  กาพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.095-3877500

     

น.ส.กาญจนา  นารินทร์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

       
   
  นายเกริกพงษ์  จันประทักษ์  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 080-199-9465
 
   
  นายนพดล  แก้วคุณ
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางสมพิศ  มุ่งเกิด
นางสาวธนานัติ พลรักษา   -ว่าง-
หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.089-844-6449
ผอ.กองกคลัง
โทร.093-319-6152
ผอ.กองช่าง

 
นางสาวจฏุรพักตร์  พลรักษา   (ว่าง)
ผอ.กองการศึกษา
โทร.062-591-4399
  ผอ.กองสาธารณสุข