องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : www.samrongkk.go.th
 
 
 
ITA ประจำปี 2563
ITA ประจำปี 2564
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
คำแถลงนโยบายของนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างแผนอัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
หน่วยกู้ชีพ
ศูนย์ปฏิบัติการแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
แผนจัดหาพัสดุ
คู่มือสำหรับประชาชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
ควบคุมภายใน

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)2564
 
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้าง
  http://samrongkk.go.th/stucture.php?content_id=34
2 ข้อมูลผู้บริหาร
  http://samrongkk.go.th/admin1.php?content_id=10
3 อำนาจหน้าที่
  http://samrongkk.go.th/news.php?id_type=38
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://samrongkk.go.th/news.php?id_type=3
5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://samrongkk.go.th/office.php?content_id=19
6

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายหลัก
http://samrongkk.go.th/locallaws1.php
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
http://samrongkk.go.th/locallaws2.php
กฏหมายเทศบาล
http://samrongkk.go.th/locallaws3.php
กฏหมายการเลือกตั้ง
http://samrongkk.go.th/locallaws4.php

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://samrongkk.go.th/news.php?id_type=1
การปฎิสัมพันธ์
8 Q&A
  http://www.samrongkk.go.th/webboard.php?Category=webboard
9

Social Network

facebook (อบต.สำโรง)

 

https://th-th.facebook.com/samrongorg/

แผนการดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=6
11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=39

12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=8
คู่มือปฏิบัติงาน
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=40
การให้บริการ
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=41
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=42
16 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=43
17 E-Service
  http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do?ms=1586332322920
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=44
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=45
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=46
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=19
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=2
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=47
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=13
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=48
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=49
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=51
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=52
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  http://www.samrongkk.go.th/contact_form.php
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=53
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  http://samrongkk.go.th/webboard2.php?Category=webboard"
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=54
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=55
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=56
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=57
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=58
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=59
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=60
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=61
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=62
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=63
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.samrongkk.go.th/news.php?id_type=64