วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากลุกรังเป็นหินคลุก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 5-โสกกุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างโครงการติดตั้งหม้อแปลง เดินสายไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ขพ8920 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อน้ำซึม บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายโสกบักเหลือง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง