วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มี.ค. 2567
จ้างรถยนต์โดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2567
ซื้อกล้องถ่ายภาพ ดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กองช่าง หมายเลขทะเบียน กท ๓๓๕๒ ขอนแก่น หมายเลขครุภัณฑ์ oo๑-๕๙-ooo๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2567
ซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สานบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบ้าน บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าวัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง