วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2567
ซื้อวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2567
ซื้อซื้อหมึกปริ้นเตอร์และคีย์บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากนานางทองแป้ง ตะวงษ์ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากนานางทองแป้ง ตะวงษ์ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากนานางสุพรรณี ถึงนานางแพงศรี บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายคันดินลำห้วยตอดู่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายบ้านพ่อบุญถม ถึงห้วยวังยาว บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายฝายเทิง (นาพ่อบุญเทียม) บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกเส้นวัดป่า บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓o๑-คุ้มน้อย บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง