วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้า่นงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อถังขยะพลาสติกแบบมีฝาปิดมิดชิด มีล้อลากจูง ขนาด 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก, เก้าอี้สำนักงาน แบบโช๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
จ้างป้ายต่างๆ จำนวน ๙ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างป้่ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก 5 ฟุต, เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง