วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายบ้านนายช่วง จารยุ้ย บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
ซื้อชุดหมีผจญเพลิง พร้อมอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 (สายนานายวิจิตร สุขเพีย ถึง นานายสมัย คำหารพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสำโรง ถึง หนองทุ่งบ่อ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อแบตเตอร์รี่ 12 โวลต์ เอ็นเอส 125 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2561
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ถึง บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง