วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อครุภํณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตะภัยจากลมพายุพัดบ้านเรือนเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดหาสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก3-5ปี ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือน กรกฎาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรถ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง