วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
จ้างจัดทำฐานติดตั้งเสาธง และเสาธง พร้อมธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ (ว.ป.ร.) ติดตั้งบริเวณเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน เพื่อเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
29  ต.ค. 2561
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเติมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 ต.สำโรง ถึง บ้านห้วยโปร่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย
11  ต.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี หมู่ 8 ต.สำโรง ถึง บ้านหนองศาลา ต.วังหิน