วันที่
ชื่อเรื่อง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อถังขยะในครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร มีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 สายหน้าโรงเรียนบ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
11  มี.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี หมู่ 8 ต.สำโรง ถึง บ้านหนองศาลา ต.วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)