วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างโดมหลังคาเหล็กเมทัลชีท ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีการประชาคมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล พ.ศ. 2561-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 3352 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารSHARP AR6180 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง