วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง และระบบประปา บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝายลำห้วยเสือเฒ่า (งานถมดินซ่อมแซมปิดทับน้ำรั่วหน้าฝายน้ำล้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี จำนวน ๕๐ คน
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมวัสดุครุภัณท์คอมพิวเตอร์ องคืการบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง