วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง