วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ สำนักงาน จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ในวันที่ 27-29 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำเต๊นท์นิทรรศการพร้อมประดับตกแต่งให้สวยงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดและประดับตกแต่งรถขบวนอัตลักษณ์และจัดทำปราสาทข้าวและประดับตกแต่งรถปราสาทข้าว(รวมราคาเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 และบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน (สายรอบหมู่บ้าน) บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 สายบ่อน้ำซึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง