วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 191-05 แยกทางหลวงหมายเลข 3024 - บ้าหนองหว้า ตำบลสำโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง เดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุจัดทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ตามโครงการพลังคนไทยป้องกันไวรัสโคโรนา COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสามแยกโรงเรียนบ้านหนองกาว) บ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง