วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2563
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงานชนิดตั้งโต๊ะ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการรปับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างโรงเรียน (เสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าบ้านนางบัวพันธ์ ลุนสำโรง ถึงสี่แยกบ้านหนองคลองดอนแดง (เสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) บ้านหนองคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง