วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรรอบทุ่งบ่อ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบจุ่ม(submersible) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ Toner TN2380 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบประปาหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ 1 และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)