วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (เสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายหน้าบ้านนางบัวพันธ์ ลุนสำโรง ถึงสี่แยกบ้านหนองคลองดอนแดง (เสริมผิวแอสฟัสต์ติกคอนกรีต) บ้านหนองคลองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. โคกโสกเชือก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองคลองใหญ่ - วัดป่าหนองคอลงใหญ่ บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร พร้อมเครื่องดื่ม โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน เส้นบ้านนางธนานัติ กับบ้านนายเฉลียว บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง