วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกสายวัดป่า - บ้านหนองเสี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
20  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง