วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านแม่ก้อน - เมรุวัดคลองสินธุ์ บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมบำรุงรถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรอบหมู่บ้าน บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า กศน.ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็ก ๔.๕ ฟุต จำนวน ๒ ตัว และเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุก ๖ ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำปราสาทข้าวพร้อมประดับตกแต่งรถปราสาทข้าว(รวมค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง) วันที่ 22 ถึง 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดและประดับตกแต่งรถขบวนอัตลักษณ์ (รวมค่าเช่ารถและน้ำมันเชื้อเพลิง) วันที่ 22 ถึง 25 มกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง