วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสายสูบน้ำผ้าใบ และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสาย บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8-บ้านหลักด่าน (ตำบลวังหิน) ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายคันคูลำห้วยเสือเฒ่า บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน แบบล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง