วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างล้างแอร์ซ่อมแซมแอร์ภายในสำนักงาน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุ๊ค)และเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีด(Inkjet) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย (16-31) พ.ค. 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง