วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ ตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
20  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
ซื้อยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรงถนนสายหนองคลองเก่า (ลงหินคลุกผิวจราจร) บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนสายแยกบ้าหนองนาดี ถึงหนองศาลา (ห้วยผักตบ) บ้านหนองนาดี หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์brother ๒๓๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง