วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรจากเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก สายทุ่งบ่อ หนองทุ่ม บ้านสำโีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อหมึกเลเซอร์Toner2360 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง