วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยเดือนสิงหาคม2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อถังเก็บแสตนเลส พร้อมขาตั้ง ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย เดือนกรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
ซื้อหินคลุก เพื่อซ่อมแซมลาดจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อโทรทัศน์สี (LED) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวิทยุรับส่งมือถือ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง