วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหินลาด หมู่ที่ 5 ถึง บ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2561
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ๒ ประตู จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์กองการศึกษา จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างจัดทำคู่มือคนพิการ ตามโครงการสานสัมพันธ์ สายใยรักคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางชนิดปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดปรับอากาศ จำนวน 2 คัน ตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้บริหาร สมาชิก ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 480 watt/800VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง