วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2564
ซื้อแผงกั้นห้อง (Partition) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ ตำบลสำโรง - บ้านหนองตากล้า ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองกาว หมู่ที่ ๒ - บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ ๔ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ - วัดป่า ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลสำโรง - บ้านหนองแวง ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคลองใหญ่ - ฝายน้ำล้นชลประทาน บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีต บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๓o๑ ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง