วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อชุด อปพร. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 9 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร cannon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณแนวเขตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะประชุมสภาพร้อมเก้าอี้ ทั้งชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้,เก้าอี้ผู้มาติดต่อราชการ และเก้าอี้สำนักงาน
17  ส.ค. 2561
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๗ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองช่าง จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-456-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง