วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2565
จ้างป้่ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายป่าช้าเก่า บ้านหนองกาว หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจก 5 ฟุต, เก้าอี้ทำงานล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7-ห้วยโป่ง-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขุดลอกห้วยโสกชาด บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ธรรมะกับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
หมึกเครื่องปริ๊นเตอรฺ sumsungA85