วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบึงวัด - บ้านนางุนา ประทุมเวศ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนัก แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหนองกาว ถึงบ้านเหล่านกชุม (ลงหินคลุกผิวจราจร) บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุกสายวัดป่า - บ้านหนองเสี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารเสริมสำหรับเด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ปี2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนกรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนมิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง