วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนเพดาน ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงผิวจราจรจากเดิมเป็นผิวจราจรหินคลุก สายทุ่งบ่อ หนองทุ่ม บ้านสำโีง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อหมึกเลเซอร์Toner2360 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อสายส่งน้ำชนิดผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานชนิดแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนดินถมเป็นหินคลุก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง