วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อครุภํณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตะภัยจากลมพายุพัดบ้านเรือนเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็ก3-5ปี ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อจัดหาสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-52-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือน กรกฎาคม2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรถ คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง