วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์ SumsungML โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
ซื้อน้ำยากำจัดยุง (ไซเปอร์เมทริน 10%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
ซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ใส่อาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเปลี่ยนยางนอก รถบรรทุกขยะ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าปราสาทข้าวพร้อมรถแห่ เครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่จัดนิทรรศการ พร้อมจ้างเหมาจัดตกแต่งรถขบวนอัตลักษณ์พร้อมรถแห่ ตามโครงการจัดงานบุญประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง