วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมประตูอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู
11  มี.ค. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองนาดี หมู่ 8 ต.สำโรง ถึง บ้านหนองศาลา ต.วังหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ 7 ต.สำโรง ถึง บ้านห้วยโปร่ง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง