วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.พ. 2564
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์brother ๒๓๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ม.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อแบตเตอร์รี่ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-2927 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นมโรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรรอบทุ่งบ่อ บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัย เดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง