วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2567
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณพื้นที่บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นหินคลุกสายลำห้วยวังอีเค ถึงโสกบะเหลือง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายโคกเหล่าไห้ บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นหินคลุกสายลำห้วยวังอีเค ถึงโสกบะเหลือง บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรจากถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสายทางจากหินลาด ถึงสำโรง บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง