วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองคลองใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างอ่างล้างมือ อ่างแปรงฟันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยภายในเขตตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
ซื้อถังขยะในครัวเรือน ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร มีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 สายหน้าโรงเรียนบ้านสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง