วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุก สายคันคูลำห้วยเสือเฒ่า บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๔.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน แบบล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 003-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner TN๒๓๘o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง