วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดเวทีการประชาคมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับตำบล พ.ศ. 2561-2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กท 3352 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารSHARP AR6180 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยลมกระโชกแรง ในเขตพื้นที่ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างเปลียนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 3352 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)