วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง ๒๓o๑ - บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘ooo บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด o.๗๔ กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อชุดปฏิบัติการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต พร้อมเก้าอี้ทำงานแบบมีล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสายสูบน้ำผ้าใบ และอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสาย บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8-บ้านหลักด่าน (ตำบลวังหิน) ตำบลสำโรง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง