วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2562
ซื้อค่าหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกชุม หมู่ ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินลาด หมู่ที่ ๕ สายรอบหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3 ถึง หนองแวงตอตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุในเพื่อใช้ในการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 สายหนองนาดี ถึง หนองศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง