วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
ค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดพัดลม ในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ค่าพัฒนาการจัดการศึกษา โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี จำนวน ๕๐ คน
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมวัสดุครุภัณท์คอมพิวเตอร์ องคืการบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และน้ำดื่มเพื่อใช้ในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อไมค์โครโฟนพร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง