วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2565
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner TN๒๓๘o โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเนื่องจากชำรุดจากภัยธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
วัสดุไฟฟ้า
22  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สามแยกหน้าโรงเรียน-อบต.เก่า บ้านหินลาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกสาย บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกกลางหมู่บ้าน-ซอยกกตูม บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับใช้งานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง