วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
จ้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด้กปฐมวัยประจำเดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกนาครูนวย บ้านหนองแวง (ฝายเทิง) บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองนาดี หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านสำโรง-หนองหว้า บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน (บ้านนายโสพัน) บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง