วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านดอนแดง หมู่ที่ 3-บ้านหนองแวงตอตั้ง (ตำบลคึมชาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นหินคลุก สายบ้านสำโรง-หนองหว้า บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน (บ้านนายโสพัน) บ้านหนองกาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายซอยบ้านแม่ทองใส บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างโครงก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองคลองเจริญ หมู่ที่ 9 สายกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง