วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายรอบหนองแวง) บ้านสำโรง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๓ สายบ้านดอนแดง ถึง บ้านหนองแวงตอตั้ง (ต.คึมชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบ้านหนองกาวหมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 191-05 แยกทางหลวงหมายเลข 3024 ถึง บ้านหนองหว้า ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 191-06 แยกทางหลวงหมายเลข 3021 ถึง บ้านสำโรง ตำบลสำโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ สำนักงาน จำนวน 8 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สำโรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง